پروژه های عملی

تالار ونوس
 سفره خانه نقش جهان در دوحه قطر      
 

کترينگ تاسيسات دريايي استان خوزستان

 
 
     
     

جشن گردهمايي شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي در شهرک غزالي

 

     

تالار پذيرايي و تشريفاتي كوه نور

سفرخانه كوهستان

تست غذا

 

IMG 3759 IMG 3760
IMG 3762
  IMG 3784 IMG 3789-2  

 

مصاحبه خبرنامه اروند با مدیریت پروژه (شماره 37- شهریور 1389)

مدیریت تولید برق بیستون \"\\"\\\\"IMG5\\"\" \"\\"\\\\"IMG6\\"\" \"\\"\\\\"IMG\\"\"
 نیروگاه تولید برق هرمزگان \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
فومن شیمی رشت \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
 شرکت توزیع نیروی برق استان مركزي \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
 بانک صنعت و معدن \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
 پتروشیمی مهر \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
 پژوهشگاه صنعت نفت  \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
 دانشگاه صنعت هوانوردي فرودگاه هاي کشور \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"

وزارت نيرو

 \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"
 فراب  \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\"\\"\"